:: Wznowiono nabór do poddziałań 1.2.1 oraz 1.2.2 SPO-WKP
Wiadomość dodana przez: admin (2005-08-29 12:09:50)

Wznowiono nabór wniosków na trzecią rundę aplikacyjną dla poddziałań 1.2.1 oraz 1.2.2 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw:
- 1.2.1 SPO WKP „Dokapitalizowanie funduszy mikro-pożyczkowych” – termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2005 r. (Minimalna kwota dofinansowania uległa obniżeniu do 3 mln zł.),
- 1.2.2 SPO WKP „Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych” – termin składania wniosków upływa z dniem 31 października 2005 r.
W ramach działania 1.2.1 SPO WKP firmy będą uzyskać pożyczki oprocentowane nie niżej niż według stopy referencyjnej określonej przez Komisję Europejską. Fundusz pożyczkowy będzie zobowiązany do przeprowadzenia analizy ryzyka niespłacenia przez przedsiębiorcę pożyczki i ustanowienia należytego zabezpieczenia spłaty.
W ramach powyższego działania wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem (max. 70% kosztów kwalifikowanych) obejmują:


- wypłatę udzielonych pożyczek,
- pokrycie kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym, do wysokości kwoty ustalonej w umowie o udzielenie wsparcia, nie przekraczającej 5% kwoty wypłaconych pożyczek.
W ramach działania projektu 1.2.2 SPO WKP możliwe jest uzyskanie poręczeń lub gwarancji, dotyczących kredytów lub pożyczek oprocentowanych nie niżej niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską i w wysokości nie przekraczającej 80% zobowiązania, którego dotyczą. Fundusz będzie również zobowiązany do przeprowadzenia analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania, za wynagrodzeniem uwzględniającym takie ryzyko. Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji, nie przekraczającej 80% kosztów kwalifikowanych, czyli wartości kapitału niezbędnego do pokrycia ryzyka związanego z udzielonymi poręczeniami lub gwarancjami oraz wydatkami związanymi z administracją i zarządzaniem funduszem, do wysokości nie przekraczającej 2% wartości kapitału funduszu. Projektodawca musi natomiast wnieść do funduszu pożyczkowego wkład własny, w wysokości minimum 20% kosztów kwalifikowanych.adres tej wiadomości: http://www.kiph.wwi.pl/news.php?id=125