:: Sprzedaż nieruchomości w Grudziądzu
Artykuł dodany przez: admin (2004-06-15 21:25:52)

Na nieruchomości znajduje się częściowe ogrodzenie i nieczynne oświetlenie.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość przeznaczona pod funkcję wiodącą usługowo-produkcyjną.
Forma przekazania nieruchomości – sprzedaż na własność.
Cena wywoławcza – 770.000,- złotych , wysokość wadium – 77.000,- złotych., postąpienie: 20.000,-zł
Terminy zagospodarowania: rozpoczęcie budowy – 1 rok, zakończenie – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości.
W przypadku nie wykonania obowiązku zabudowy nieruchomości w określonym wyżej terminie, gmina - miasto Grudziądza zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w formie przelewu, w terminie do dnia 25 lutego 2004r, na konto Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Wydział Finansowy – Referat Księgowości – Bank Millennium S.A. Grudziądz – Nr 44-11602202-0000-0000-6088-4002 i przedłożą dowód wpłaty komisji przetargowej w dniu zorganizowania przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu).

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszportu, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypisu z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
--- 2 ---
Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Toruńska, Magazynową, Składową i bazą magazynowo – składową , zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/13/98 z dnia 25.02.1998r. (Dziennik Urzędowy Woj.Toruńskiego Nr 9 poz.60 z dnia 27 marca 1998r.).

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Umowa sprzedaży , w formie aktu notarialnego, winna być zawarta w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu. Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza może ten termin przesunąć.

Zawarcie umowy z osobą będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Urząd Miejski w Grudziądzu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, w godzinach urzędowania (pok.314), tel. 0-56 4510274.


adres tego artykułu: http://www.kiph.wwi.pl/articles.php?id=7